Παράταση μέχρι 5 Απριλίου για συγκεντρωτικές αγροτών

03/04/2018

Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.Agronews
Δύο επιπλέον ημέρες προθεσμία μέχρι την Πέμπτη 5 Απριλίου για την εμπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων (διαδικασία γνωστή ως Μ.Υ.Φ.),
για διασταύρωση πληροφοριών που αφορούν το ημερολογιακό έτος 2017, έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η διαδικασία αφορά τόσο τους αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ (φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων), όσο και αυτούς τους ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα).
Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Σε περίπτωση που οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών δεν υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τότε το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι 100 ευρώ για την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης αλλά και 100 ευρώ ανά οποιαδήποτε υποβολή σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση.
Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν:
  •  4 τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα τιμολόγια των πωλήσεων που εξέδωσαν οι ίδιοι, καθώς και για τις αυτοτιμολογήσεις που εξέδωσαν για λογαριασμό τους, οι πελάτες τους και
  • 1 μία ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση εξόδων στην οποία θα συμπεριλάβουν όλα τα τιμολόγια για τις αγορές και δαπάνες που πραγματοποίησαν, καθώς και τις ΑΛΠ καυσίμων και τις λοιπές αποδείξεις έως 100 ευρώ που έλαβαν για δαπάνες της επιχείρησης τους.
Οι αγρότες ειδικού καθεστώτος, έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν:
  • 4 τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις μόνο αν εξέδωσαν οι ίδιοι, τιμολόγια για τις πωλήσεις τους και
  • 1 μία ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση εξόδων στην οποία θα συμπεριλάβουν όλα τα τιμολόγια για τις αγορών και δαπανών, καθώς και τις ΑΛΠ καυσίμων και τις λοιπές αποδείξεις έως 100 ευρώ που έλαβαν για δαπάνες της επιχείρησης τους.
Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που αφορούν. Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ ΦΠΑ ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους αγρότες:
  • του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν στον λογιστή τους άμεσα όλα τα παραστατικά για τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο έτος.
  • οι αγρότες οι οποίοι μέχρι και πέρσι χαρακτηρίζονταν ως ανέντακτοι, εφόσον δεν έχουν ακόμα ενταχθεί ούτε στο κανονικό, ούτε στο ειδικό καθεστώς αγροτών. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, από 1/1/2017, οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των 15.000 ευρώ ή/ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των 5.000 ευρώ εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και δικαιούνται επιστροφή του φόρου για τις πωλήσεις τους από το Δημόσιο. Όσοι λοιπόν αγρότες δεν εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, θα πρέπει να ενταχτούν στο ειδικό καθεστώς αγροτών. Εφόσον λοιπόν έλαβαν παραστατικά για την αγροτική τους δραστηριότητα και ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς, θα πρέπει και έως 28/2/2018 να φροντίσουν να υποβάλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ για τα έξοδα τους .
  • οι υποψήφιοι νέοι αγρότες οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση ΟΣΔΕ κατά τον Νοέμβριο του 2017 και εντάχτηκαν στο ειδικό καθεστώς αγροτών.
πηγη:www.agronews.gr