Αυξάνεται η εξισωτική με τα ρέστα του Μπαλτατζή

14/12/2015

Κοντονής Γιώργος
Στα 7.500 ευρώ για νέους και 7.000 ευρώ για τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους, ανεβαίνει το µέγιστο ποσό εξισωτικής αποζηµίωσης που θα λάβουν οι δικαιούχοι,
σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda. Τα βοσκοτόπια να σκαρφαλώνουν στα 20 ευρώ ανά στρέµµα, για τα έτη εφαρµογής 2014 και 2015, σύµφωνα µε ΚΥΑ που συνυπογράφουν οι υπουργοί Οικονοµίας, Εσωτερικών, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στα 20 ευρώ το στρέμμα τα βοσκοτόπια για πληρωμές πριν το 2016

Μάλιστα, πρόκειται για ένα Μέτρο, οι αλλαγές του οποίου θα συµπεριληφθούν στην πληρωµή την οποία ο ίδιος ο υπουργός «επιµένει» ότι θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του έτους. Πιο συγκεκριµένα µιλώντας σχετικά µε το νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, στη συνέντευξη τύπου της περασµένης Πέµπτης, ο κ. Αποστόλου ανέφερε τα εξής: «Κάναµε µεγάλες προσπάθειες για την απορρόφηση κονδυλίων, αυξήσαµε την απορροφητικότητα µέσα από την αύξηση της ενίσχυσης σε δικαιούχους εξισωτικής. Μάλιστα, αυτές τις µέρες 200 εκατ. ευρώ περίπου θα πάνε σε δικαιούχους του εν λόγω προγράµµατος».

Σηµειωτέον ότι απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών ο υπουργός έχει προσδιορίσει την πληρωµή υπόλοιπων από παλιές υποχρεώσεις –συµπεριλαµβανοµένης και της εξισωτικής του 2014- µέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου και την προκαταβολή της εξισωτικής του 2015 εντός του ∆εκεµβρίου 2015. 

Η αύξηση αυτή των κοινοτικών ενισχύσεων µεταφράζεται σε 50 εκατ. ευρώ επιπλέον, και έρχεται από τη µία σε συνέχεια της αύξησης της συµµετοχής της Ευρώπης στην καταβολή των πληρωµών στους δικαιούχους (Καν ΕΕ 1305/2013, άρθρο 59, παράγραφος ζ) και από την άλλη, από την ανάγκη να απορροφηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια του «Μπαλτατζή» στο 20ηµερο που µένει πριν κλείσει ο «κουµπαράς» του για την επταετία.

Για τους ορεινούς κτηνοτρόφους  που εντάχθηκαν στο Μέτρο 211 ισχύουν τα εξής µέγιστα ποσά σε ευρώ:
 • Νέοι αγρότες: 7.500
 • Μικρά νησιά: 7.000
 • Λοιποί: 7.000.
Ποσά σε ευρώ/στρέµµα ανάλογα µε την αξιοποίηση της έκτασης:
 • Ζωοτροφές, αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά, ψυχανθή, σιτηρά, είδη εκτός διατροφής: 12,5-17,5
 • Λοιπές καλλιέργειες: 10
 • Βοσκότοποι: 20

Μειονεκτικές περιοχές
Το ετήσιο ποσό της εξισωτικής αποζηµίωσης για τις µειονεκτικές περιοχές (Μέτρο 212) για τα έτη εφαρµογή 2014-2015, διαµορφώνεται ως εξής:  
 • Νέοι αγρότες: 7.000
 • Μικρά νησιά: 6.500
 • Λοιποί: 6.500.  
Ποσά ανάλογα µε την αξιοποίηση της έκτασης:
 • Ζωοτροφές, αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά, ψυχανθή, σιτηρά, είδη εκτός διατροφής: 10-13,5
 • Λοιπές καλλιέργειες: 9,
 • Βοσκότοποι: 15.
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2636/Β’/2015) η δαπάνη για τα έτη εφαρµογής 2014-2015 ανέρχεται σε 180 εκατ./έτος.

Στα 1,3 δις η επταετία
Η συνολική δηµόσια δαπάνη για την ∆’ προγραµµατική περίοδο ανέρχεται για το Μέτρο 211 (ορεινοί) σε 924.726.553 ευρώ και για το Μέτρο 212 (µειονεκτικές περιοχές) σε 389.560.670 ευρώ. Οι πιστώσεις είναι συγχρηµατοδοτούµενες και τα ποσά της Κοινοτικής συµµετοχής καθορίζονται έως 95% στις περιφέρειες σύγκλισης και νησιά Αιγαίου και έως 85% στις λοιπές περιοχές.
Η συνολική δαπάνη που θα προκύψει για την πληρωµή των δικαιούχων για τα έτη εφαρµογής 2007 έως και 2013, θα βαρύνει τον Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.

Κριτήρια για την πληρωμή των δικαιούχων

Οι δικαιούχοι µε την ένταξή τους στο πρόγραµµα αναλαµβάνουν τις ακόλουθες δεσµεύσεις:
α: Να ασκούν τη γεωργική δραστηριότητα τουλάχιστον µε τους όρους που εντάχθηκαν στο Μέτρο.
β: Να κατοικούν µόνιµα σε ∆ηµοτικά ή Κοινοτικά ∆ιαµερίσµατα ή Οικισµούς εντός των ορίων των περιοχών παρέµβασης
γ: Να παραµείνουν γεωργοί αξιοποιώντας τουλάχιστον 20 στρεµµάτων εντός των ορίων των περιοχών παρέµβασης.
δ. Οι µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή µετακινούµενοι σε βοσκοτόπια των περιοχών παρέµβασης µετακινώντας τουλάχιστον 5 ΜΜΖ για διάστηµα τουλάχιστον 5 µηνών
ε. Να εφαρµόζουν τις κανονιστικές απαιτήσεις της Κοινοτικής νοµοθεσίας στους τοµείς: – περιβάλλον, – αναγνώριση και καταγραφή των ζώων, – δηµόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών, – κοινοποίηση των ασθενειών, – συνθήκες διαβίωσης των ζώων, καθώς και τα πρότυπα της Καλής Γεωργικής Πρακτικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης. Οι αιγοπροβατοτρόφοι να προβαίνουν στην απαιτούµενη ηλεκτρονική απογραφή στη Κτηνιατρική Βάση ∆εδοµένων
στ. Να υποβάλλουν Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης.
ζ . Να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης/πληρωµής, εφόσον επιθυµούν την ένταξη τους στα Μέτρα.
η . Να υποβάλλουν  φορολογική δήλωση από το έτος ένταξής τους.
 
πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.