Οδηγός διαχείρισης και ελέγχων του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

09.05.2016 


Οδηγός διαχείρισης και ελέγχων του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Οι διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» θεσπίζονται με την υπουργική απόφαση 1065 και με την μορφή πολυσέλιδου οδηγού δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1273/Β/4.5.2016.
Ενδεικτικά , η διαδικασία δημοσίευσης και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για τα μέτρα του ΠΑΑ που απευθύνονται σε ιδιώτες έχει ως εξής:
 
Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 
Σκοπός: Η κατά το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης και υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των αντίστοιχων μέτρων/υπομέτρων/δράσεων.
 
Προαπαιτούμενες ενέργειες: Η έκδοση του σχετικού εθνικού θεσμικού πλαισίου λεπτομερειών εφαρμογής του κάθε μέτρου/υπομέτρου/δράσης που απαιτείται.
 
Περιγραφή Διαδικασίας
 
Έκδοση πρόσκλησης: Η ΕΥΔ ΠΑΑ ή ο φορέας, στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα, εκδίδει πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς τους δυνητικούς δικαιούχους για κάθε μέτρο/υπομέτρο/δράση.
 
Εφόσον προβλέπεται από την πράξη εκχώρησης αρμοδιοτήτων της, η ΕΥΔ ΠΑΑ ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα για την έκδοση πρόσκλησης.
 
Η πρόσκληση εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών πόρων ή το Γενικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη που προΐσταται του φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα.
 
Το περιεχόμενο της πρόσκλησης περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρόσκλησης η ΕΥΔ ΠΑΑ ή ο φορέας, στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα, παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:
-τα προκηρυσσόμενα μέτρα/υπομέτρα/δράσεις˙
-τον τόπο και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις στήριξης˙
-το συνολικό ποσό της δημόσιας ενίσχυσης που διατίθεται, τα ποσά και ποσοστά ενίσχυσης και, ενδεχομένως, το ανώτατο ύψος συνολικού επιλέξιμου κόστους ανά πράξη˙
-τις προϋποθέσεις και τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι δυνητικοί δικαιούχοι, καθώς και τα κριτήρια επιλογής, εφόσον υφίστανται˙
-το υπόδειγμα της αίτησης στήριξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν
-τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στήριξης μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος˙
-τις διαδικασίες για το διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων στήριξης και τις σχετικές χρονικές περιόδους, όπως τύπος αξιολόγησης, κύκλοι αξιολόγησης, στάδια αξιολόγησης, αρμόδια όργανα, τρόπος και προθεσμίες υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής˙
-τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων μετά την ένταξή τους στο μέτρο/υπομέτρο/δράση, ιδίως υποχρεώσεις:
  1. τήρησης των δεσμεύσεων που απορρέουν από την ένταξή τους στο πρόγραμμα,
  2. τήρησης και παροχής των απαραίτητων στοιχείων,
  3. εφαρμογής δράσεων ενημέρωσης ή δημοσιότητας, όπου απαιτείται,
  4. αποδοχής ελέγχων και επιτόπιων επισκέψεων από όλα τα εθνικά και κοινοτικά όργανα˙
  5. αποδοχής ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχουν δηλωθεί στην αίτηση στήριξης επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων συνεπειών και προθεσμιών
  6. καθώς και τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων εκ μέρους τους˙
-τα σημεία, τα αντίστοιχα στελέχη και το διαδικτυακό τόπο για την παροχή σχετικών πληροφοριών
-την ενημέρωση των ενδιαφερομένων ότι τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 του Καν. 1306/2013 και ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Καν. (ΕΚ) 45/2001 περί προστασίας των δεδομένων."
 

πηγη:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.