Μόνο εντός περιφέρειας μεταβίβαση δικαιωμάτων κληρονομιάς με γη ή χωρίς

09/05/2016

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από τον μεταβιβαστή, εκτός της μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς, που υποβάλλεται από τον κληρονόμο.Μπίκας Αλέξανδρος
Αντικείμενο ανεξάρτητης συναλλαγής, που διαχωρίζονται από τη γη, αν κι ο παραγωγός μπορεί να τα ενεργοποιήσει σε επιλέξιμη γη, που τυχόν έχει στη διάθεσή του, ανεξαρτήτου κυριότητας, αυστηρά όμως εντός της ίδιας περιφέρειας, στην οποία έχουν χορηγηθεί αποτελούν τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με σχετική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από τον μεταβιβαστή, εκτός της μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς, που υποβάλλεται από τον κληρονόμο.
Εκτός αυτού από την απόφαση συνάγεται ότι τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, που προέκυψαν από την εκμετάλλευση της αγροτικής γης και την απόληψη των οικονομικών ενισχύσεων περιλαμβάνονται στην κινητή περιουσία, όπως και τα πάσης φύσεως δικαιώματα και αξιώσεις που είχε ο διαθέτης κατά τον χρόνο του θανάτου του.
Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, δικαιώματα που οι γεωργοί εκμίσθωσαν μαζί με γη για χρονικό διάστημα που έληγε μετά το 2015, “χάθηκαν” γιατί στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε την κατάργησή τους στις 31/12/2014 και την εκ νέου χορήγηση το έτος 2015, ωστόσο αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, όπως είναι αντιληπτό, φέτος.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχετικό Άρθρο προβλέπεται πως:

Άρθρο 16


Μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής  ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς
1. Σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ (Β; 147/2015), με τον όρο «δικαίωμα βασικής ενίσχυσης» νοείται άυλος τίτλος, ο οποίος συνδέεται με ορισμένη επιλέξιμη έκταση και ο οποίος γεννά δικαίωμα καταβολής ενίσχυσης, ίσης με τη μοναδιαία αξία των δηλωθέντων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Τα δικαιώματα ενίσχυσης συνιστούν ουσιαστικά δικαίωμα υπό αίρεση για τη χορήγηση ενίσχυσης από την ΕΕ, μπορούν να διαχωρίζονται από τη γη και να αποτελούν αντικείμενο ανεξάρτητης συναλλαγής και να ενεργοποιούνται σε επιλέξιμη γη, που έχει στη διάθεση του ο γεωργός, ανεξαρτήτου κυριότητας, αυστηρά εντός της ίδιας περιφέρειας, στην οποία έχουν χορηγηθεί.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, που προέκυψαν από την εκμετάλλευση της αγροτικής γης και την απόληψη των οικονομικών ενισχύσεων περιλαμβάνονται στην κινητή περιουσία, όπως και τα πάσης φύσεως δικαιώματα και αξιώσεις που είχε ο διαθέτης κατά τον χρόνο του θανάτου του.
2. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον ο θανών ήταν κάτοχος δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης και δικαιωμάτων και της βασικής ενίσχυσης και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα.
3. Ο κληρονόμος υποβάλλει την αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς στον ΟΠΕΚΕΠΕ καταχωρώντας στη διαδικτυακή εφαρμογή το σχετικό υπόδειγμα, όπως αυτό καθορίζεται σε εγκύκλιο του καθώς και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
(1) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου ενιαίας ενίσχυσης
4. Σε περίπτωση κληρονομιάς βάσει διαθήκης, ο κληρονόμος υποβάλλει το δικαιολογητικό
(1) της παρ. 3 και επιπλέον απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά (2) ως (4):
(2) αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης
(3) πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης
(4) πιστοποιητικό περί μη αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη της διαθήκης ή εν γένει προσβολής της διαθήκης.
5. Σε περίπτωση κληρονομιάς από το Νόμο (εξ’ αδιαθέτου διαδοχή), ο κληρονόμος υποβάλλει το δικαιολογητικό (1) της παρ. 3 και επιπλέον τα δικαιολογητικά (5) ως (8):
(5) Βεβαίωση από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο περί μη δημοσίευσης διαθήκης.
(6) Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.
(7) Υπεύθυνη δήλωση, όπως καθορίζεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον ορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατανέμονται μεταξύ των νόμιμων κληρονόμων, πλήρως και ορθά συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και με ευκρινή θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής για κάθε έναν χωριστά από τους πλησιέστερους συγγενείς.
6. Σε περίπτωση κληρονομιάς βάσει διαθήκης, όπου κατά τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης προκύπτει ότι από τη ανάγνωση της διαθήκης δε συνάγεται η διάθεση της κινητής περιουσίας ή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, η κληρονομιά των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ακολουθεί τις διατάξεις της εξ’ αδιαθέτου διαδοχής και καλείται ο κληρονόμος να υποβάλλει τα δικαιολογητικά (6) ως (7) της παρ. 5, σε περίπτωση που δεν τα έχει ήδη υποβάλλει.
7. Στην εξ αδιαθέτου διαδοχή και στην περίπτωση που από την υπεύθυνη δήλωση κατανομής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (δικαιολογητικό 7) προκύπτει ότι πλησιέστεροι συγγενείς δεν συμφωνούν στην από κοινού κατανομή των δικαιωμάτων, δύναται καθένας από τους πλησιέστερους συγγενείς να αιτηθεί και να λάβει το ποσοστό που του αναλογεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Αστικό κώδικα.
8. Στην περίπτωση μη ταυτοποίησης των πλησιέστερων συγγενών, λόγω διαφορετικής αναγραφής του ονοματεπώνυμου στα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, είναι αναγκαία η υποβολή βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ή άλλου αντίστοιχου δημόσιου εγγράφου.


Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση: Διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.pdf
 
πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.