Σε 18 μήνες η εκπλήρωση της ιδιότητας του ενεργού αγρότη και σε 36 το πτυχίο

 07/11/2016 

Γιουρουκέλη Μαρία
Σε συνέχεια της προδηµοσίευσης της πρόσκλησης των Νέων Γεωργών (Μέτρο 6.1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) που έγινε τον Ιούλιο του 2016, ανακοινώθηκε η επίσηµη προκήρυξη του προγράµµατος. Οι αιτήσεις για τους νέους αγρότες θα γίνονται από τις 31 Οκτωβρίου 2016 έως και
τις 30 Νοεµβρίου 2016.
Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών. Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου οφείλει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας, εκφρασμένο με βάση την τυπική απόδοση, από 8.000 ευρώ ελάχιστο έως 100.000 ευρώ μέγιστο

Στόχος του προγράµµατος ενισχύσεωννέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων µέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δηµιουργίας επιχειρηµατιών γεωργών που µε το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιµες εκµεταλλεύσεις.

Το υπομέτρο 6.1 Συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

Προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 241 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της παρούσας πρόσκλησης το οποίο κατανέµεται ως εξής:
 • Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: 23,4 εκατ. ευρώ
 • Κεντρικής Μακεδονίας: 43,6 εκατ. ευρώ.
 • ∆υτικής Μακεδονίας: 12 εκατ. ευρώ.
 • Θεσσαλίας: 25,5 εκατ. ευρώ.
 • Στερεάς Ελλάδος: 25,5 εκατ. ευρώ.
 • Ηπείρου: 13,6 εκατ. ευρώ.
 • Ιονίων Νήσων: 6,5 εκατ. ευρώ
 • ∆υτικής Ελλάδος: 24,7εκατ. ευρώ.
 • Πελοποννήσου: 24,4 εκατ.ευρώ.
 • Αττικής: 5,8 εκατ. ευρώ.
 • Νοτίου Αιγαίου: 7, 6 εκατ. ευρώ.
 • Βορείου Αιγαίου: 11,4 εκατ. ευρώ.
 • Κρήτης: 24,8 εκατ.ευρώ.
Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως 30-11-2016 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η µετά την 7-12-2016 περίοδος.

Κάθε υποψήφιος δικαιούχος έχει δικαίωµα να υποβάλει µόνο µία αίτηση στήριξης σε µία µόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Στην ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται το σύνολο των δικαιολογητικών και εγγράφων σε µορφή pdf.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε εργασίµων ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 1-12-2016 έως και τις 7-12-2016, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ∆ΑΟΚ του τόπου µόνιµης κατοικίας τους, λαµβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Οικονοµικοί Όροι
Η οικονοµική στήριξη χορηγείται µε τη µορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αµέσως µετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται το αργότερο εντός 5 ετών από την ένταξη µε προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσµεύσεων. Το ποσό στήριξης κυµαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ανάλογα µε τον προσανατολισµό της παραγωγής της εκµετάλλευσης στη µελλοντική κατάσταση και την κατηγορία της περιοχής µόνιµης κατοικίας του αρχηγού της εκµετάλλευσης ως εξής:
 • Προσανατολισµός παραγωγής εκµετάλλευσης στη µελλοντική κατάσταση: Φυτική (17.000 ευρώ), Μικτή (17.000 ευρώ), Κτηνοτροφική (19.500ευρώ).
 • Προσαύξηση στα ανωτέρω ποσά ανάλογα µε την περιοχή µόνιµης κατοικίας του αρχηγού της εκµετάλλευσης: Ορεινή (2.500 ευρώ), Μειονεκτική (2.500 ευρώ), Μικρά νησιά µε πληθυσµό µέχρι και 3.000 κατοίκους (2.500 ευρώ), Λοιπές περιοχές (0 ευρώ).
Όροι και Προϋποθέσεις
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 6.1 είναι µόνο Νέοι Γεωργοί. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Λεπτοµέρειες για την επιλεξιµότητα των υποψήφιων νοµικών προσώπων παρέχονται στην αναλυτική πρόσκληση του µέτρου. Για τα φυσικά πρόσωπα και τις εκµεταλλεύσεις τους ισχύουν αθροιστικά τα εξής:
I) Είναι από 18 έως 41 ετών.
II) Είναι µόνιµοι κάτοικοι των περιοχών εφαρµογής του Υποµέτρου 6.1. Περιορισµοί ως προς την επιλεξιµότητα του τόπου µόνιµης κατοικίας του υποψηφίου υφίστανται µόνο για το 5ο διαµέρισµα Θεσσαλονίκης και για κάποιες περιοχές της ΠΕ Αττικής. Οι περιοχές αυτές ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση του µέτρου.
III) Έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά κατά το δωδεκάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. Πρώτη εγκατάσταση Νέων Γεωργών νοείται η για πρώτη φορά επαγγελµατική ενασχόληση µε τη γεωργία. Ως ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης νοείται η για πρώτη φορά εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του/της υποψηφίου δικαιούχου νέου γεωργού ως «επαγγελµατία αγρότη» νεοεισερχόµενου στον αγροτικό τοµέα. Έπεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα.
IV) Είναι εγγεγραµµένοι στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά το έτος υποβολής της αίτησης (2016) στήριξης στο υποµέτρο 6.1. όπως είχε δηµοσιοποιηθεί µε την προδηµοσίευση του υποµέτρου.
V) ∆εν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης.
VI) ∆εσµεύονται να εκπληρώνουν την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη εντός 18 µηνών από την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης.
VII) Εφόσον δεν διαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα, αναλαµβάνουν τη δέσµευση να τα αποκτήσουν µέσω του Υποµέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης έγκρισής τους.
VIII) Υποβάλλουν Επιχειρηµατικό Σχέδιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αναλυτική Πρόσκληση του Υποµέτρου, µε ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και µέγιστη τα τέσσερα (4) έτη µε δεσµευτικούς ποιοτικούς ή/και ποσοτικούς στόχους και χρονικές προθεσµίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, αναλαµβάνοντας τις υποχρεώσεις και δεσµεύσεις που περιγράφονται στην αναλυτική Πρόσκληση του µέτρου.
IX) ∆εν εµπίπτουν στις κατηγορίες µη επιλέξιµων υποψηφίων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της αναλυτικής Πρόσκλησης του Υποµέτρου.
X) Η γεωργική εκµετάλλευση του υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης.
XI) Η γεωργική εκµετάλλευσή του υποψηφίου πρέπει να έχει µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο µε 8.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ.
XII) Το σύνολο της γεωργικής εκµετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο Υποµέτρο 6.1 από τον υποψήφιο δικαιούχο
XIII) Ως προς τις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις ισχύουν τα ακόλουθα:
Α) Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγµατικού γεγονότος. Συνεπώς στη γεωργική έκταση του υποψηφίου δικαιούχου συνυπολογίζεται και η γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει στο/στη σύζυγο εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του υποψηφίου κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο Υποµέτρο 6.1.
Β) Μόνο ένας εκ των συζύγων µπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκµετάλλευσης.
Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκµετάλλευσης από σύζυγο που είναι εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ µε την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο Υποµέτρο 6.1.
Γ) Το σύνολο της εκµετάλλευσης του υποψηφίου πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης που αυτός έχει υποβάλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.Μη επιλέξιµοι υποψήφιοι
∆εν είναι επιλέξιµοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο πρόγραµµα εγκατάστασης νέων γεωργών και δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι στήριξης οι κάτωθι:
 1. Οι αρχηγοί εκµετάλλευσης φυσικού ή νοµικού προσώπου οι οποίοι:
1.1. Έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών που προηγούνται της πρώτης εγκατάστασης. Ο έλεγχος συνίσταται στη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων µε διαθέσιµες βάσεις δεδοµένων (ΟΣ∆Ε, ΟΓΑ κ.λπ.).
1.2. Έχουν εξωγεωργική απασχόληση, µόνιµη εξαρτηµένη ή µη εξαρτηµένη. ∆εν λογίζεται ως εξωγεωργική µη εξαρτηµένη απασχόληση η άσκηση διοίκησης και επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε νοµικό πρόσωπο µε κύρια δραστηριότητα τη γεωργική (Οµάδα ΚΑ∆ 01, εκτός των ΚΑ∆ 01.6 και ΚΑ∆ 01.7).
1.3. Είναι δικαιούχοι των Υποµέτρων 6.2 «εκκίνηση για µη γεωργικές δραστηριότητες» και 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014 – 2020.
1.4. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχοι µέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006.
1.5. Έχουν σύζυγο που είναι είτε επαγγελµατίας αγρότης εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης από το ΜΑΑΕ, εξαιρουµένων των συζύγων των επαγγελµατιών αγροτών στο τοµέα της αλιείας.
1.6. Είναι σπουδάστριες- σπουδαστές ή φοιτήτριες- φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συµπλήρωση του αριθµού των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
1.7. Λαµβάνουν επιδόµατα αναπηρίας µε ποσοστό αναπηρίας ίσο ή µεγαλύτερο του 67% και κρίνονται από τον αρµόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως µη ικανοί προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελµα).
1.8. Είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενοι από οποιοδήποτε ταµείο του εσωτερικού ή εξωτερικού. Οι συντάξεις αναπηρίας κρίνονται ανά περίπτωση.
1.9. Εκτίουν ποινές φυλάκισης.
2. Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν τις προϋποθέσεις να οριστούν ως νεοεισερχόµενοι στον γεωργικό τοµέα επαγγελµατίες αγρότες στο ΜΑΑE, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά.
3. Όσοι δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη συνολική βαθµολογία όσον αφορά τα βαθµολογικά κριτήρια του Υποµέτρου 6.1 που αποφασίζεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020.
4. Τα υπό σύσταση νοµικά πρόσωπα.
5. Οµάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήµα (και νόµιµος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος αυτών) που χρηµατοδοτούνται από άλλα µέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 για κοινό επιχειρηµατικό σχέδιο.
6. Όσοι δεν αποδέχονται τη διασταύρωση των δηλούµενων στοιχείων µε τα επίσηµα στοιχεία του Κράτους και λοιπών ∆ηµόσιων Υπηρεσιών, ιδιαιτέρως δε µε τα στοιχεία του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου και των λοιπών µητρώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, του TAXIS, των ασφαλιστικών οργανισµών, του Εθνικού ∆ηµοτολογίου, του Εθνικού Κτηµατολογίου, των οργανισµών κοινής ωφέλειας.
7. Όσοι δηλώνουν στην αίτηση στήριξης – φάκελο υποψηφιότητας ψευδή ή αναληθή στοιχεία.
8. Όσοι δεν υποβάλλουν εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά µαζί µε την αίτηση στήριξης τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εντός των απαιτούµενων χρονικών προθεσµιών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα Προκήρυξη του Υποµέτρου.

∆εσµεύσεις και υποχρεώσεις
1. Επιπρόσθετα, ο δικαιούχος αναλαµβάνει τις παρακάτω δεσµεύσεις καθώς και τις επί µέρους χρονικές προθεσµίες επίτευξής τους που αφορούν στα ακόλουθα:
1.1. Να αρχίσει την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου το αργότερο εντός εννέα (9) µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης. Ως έναρξη υλοποίησης θεωρείται η έναρξη δραστηριοτήτων στη ∆ΟΥ από τον αρχηγό της γεωργικής εκµετάλλευσης σχετικά µε την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας ή τη διαχείριση του νοµικού προσώπου µε κύρια δραστηριότητα στη γεωργία. Οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να διατηρηθούν µέχρι την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου. Η καθυστέρηση της έναρξης της υλοποίησης µέχρι εννιά (9) µήνες σε καµία περίπτωση δεν παρατείνει την καταληκτική προθεσµία για την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου, ήτοι εντός τεσσάρων (4) ετών από την απόφαση ένταξης.
1.2. Να αποκτήσει Άδεια προέγκρισης εγκατάστασης για πτηνοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, όπου απαιτείται, εντός ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης.
1.3. Να αποκτήσει, το αργότερο εντός 18 µηνών, την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη» (άρθρο 1, παράγραφος δ) από την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασής και να τη διατηρήσει έως την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου.
1.4. Α) Στην περίπτωση ατοµικών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, ο αρχηγός της εκµετάλλευσης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελµατία αγρότη», (άρθρο 1, παράγραφος η) και να τη διατηρήσει έως την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου.
Β) Στην περίπτωση γεωργικών εκµεταλλεύσεων οι οποίες ανήκουν σε Νοµικά Πρόσωπα, ο αρχηγός της εκµετάλλευσης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση να αποκτήσει ποσοστό απασχόλησης και ποσοστό εισοδήµατος από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε νοµικό πρόσωπο µε γεωργική δραστηριότητα αντίστοιχα µε αυτά που ορίζονται για τον επαγγελµατία αγρότη και να τα διατηρήσει έως την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου.
1.5. Ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης να αποκτήσει επαρκή επαγγελµατικά προσόντα, (άρθρο 1, παράγραφος ιδ) εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης, εφόσον δεν τα διαθέτει.
1.6. Ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης (άρθρο 1, παράγραφος ε) να διατηρήσει την ιδιότητά του έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου.
1.7. Να υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανελλιπώς καθ΄ όλη τη διάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου.
1.8. Η γεωργική εκµετάλλευση του/της υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της. Αγροτεµάχια εκτός της ευρύτερης περιοχής δεν γίνονται αποδεκτά από το µέτρο.
1.9. Να διατηρεί τουλάχιστον την αρχική παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) µε την οποία εγκρίθηκε για το Υποµέτρο 6.1 έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου. Συνεπώς δεν πρέπει, κατά τη διάρκεια του επιχειρηµατικού του σχεδίου η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης να πέσει κάτω από εκείνη του έτους ένταξης.
1.10. Ο αρχηγός της εκµετάλλευσης να διατηρήσει τον τόπο µόνιµης κατοικίας του και την έδρα του νοµικού προσώπου σε περιοχή εφαρµογής του Υποµέτρου 6.1 εντός της ίδιας Περιφέρειας έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου.
1.11. Έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, να διατηρήσει την βαθµολογία που επιτυγχάνει βάσει των κριτηρίων επιλογής σε επίπεδο ανώτερο ή τουλάχιστον ίσο µε το επίπεδο της βαθµολογίας του τελευταίου δικαιούχου, εφόσον υπάρχουν επιλαχόντες. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες να διατηρήσει την βαθµολογία που επιτυγχάνει σε επίπεδο ανώτερο εκείνου της ελάχιστης επιλέξιµης βαθµολογίας.
1.12. Ο δικαιούχος Νοµικό Πρόσωπο να διατηρεί ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργική ( Οµάδα ΚΑ∆ 01εκτός του ΚΑ∆ 01.6 και του ΚΑ∆ 01.7) ως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου.
1.13. Να αποδέχεται και να διευκολύνει ελέγχους και ενέργειες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου, την επίτευξη των συναφών στόχων και την τήρηση της εθνικής ή κοινοτικής νοµοθεσίας και ειδικά να αποδέχεται και να διευκολύνει επιτόπιους ελέγχους ή επισκέψεις που πραγµατοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα, προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.
1.14. Να ενηµερώνει έγκαιρα και ορθά τις αρµόδιες υπηρεσίες σχετικά µε την πορεία υλοποίησης της πράξης, αποστέλλοντας όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονοµική υλοποίηση της πράξης όπως και να λαµβάνει τις σχετικές εγκρίσεις και να συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις των αρµοδίων υπηρεσιών.
1.15. Να αποδέχεται πρόσκληση συµµετοχής σε ενέργειες που διεξάγονται για συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά εισοδήµατα και οικονοµική λειτουργία των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (έρευνα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων) ή για συλλογή δεδοµένων και άλλων πληροφοριών που αφορούν την αξιολόγηση του ΠΑΑ 2014-2020.
1.16. Να αποδέχεται τη συµπερίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του ΠΑΑ που δηµοσιοποιεί η ΕΥ∆ΠΑΑ ή η Περιφέρεια µε στοιχεία όπως η ονοµασία του δικαιούχου, ηµεροµηνία έναρξης και λήξης, συνολική δαπάνη και Περιφέρεια.
2. Οι ως άνω δεσµεύσεις περιλαµβάνονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο του υποψηφίου και στην απόφαση ένταξης, αποτελώντας συµβατικούς όρους της απόφασης. Κάθε δικαιούχος πρέπει να τις τηρεί µέχρι την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου καθώς και να τηρεί τις επί µέρους χρονικές προθεσµίες επίτευξής τους.
3. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου, οι ∆ΑΟΚ επιβλέπουν την υλοποίηση και παρακολουθούν την πορεία επίτευξης των δεσµεύσεων
4. Ειδικά στην περίπτωση της µη τήρησης των δεσµεύσεων των υποπαραγράφων 1.2 και 1.16 ανωτέρω, η ∆ΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας απευθύνει σύσταση στο δικαιούχο να συµµορφωθεί εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία του εγγράφου της σύστασης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης θα εφαρµόζονται οι κυρώσεις του άρθρου.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.